برای تحویل حسابداری یه شرکت چه چیزایی رو باید از حسابدار قبلی بخواهیم ؟
۱- آخرین وضعیت مالیاتی شرکت به همراه اظهارنامه های مربوطه
۲- آخرین مفاصا حساب مالیات عملکرد، ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی
۳- آخرین لیست بیمه و مهلت پرداخت
۴- لیست چکهای مشتریان از قبیل نزد صندوق، در جریان وصول و برگشتی
۵- اصل چکهای مشتریان نزد صندوق
۶- دسته چکهای مربوط شرکت
۷- لیست حسابهای بانکی به همراه مانده آنها و صورتحساب مربوطه و تطبیق با دفاتر
۸- دفاتر قانونی شرکت (دفتر کل و روزنامه)
۹- آخرین تراز آزمایشی مربوط به حسابها و کنترل خلاف ماهیت حسابها به همراه امضاء حسابدار سابق
۱۰- اسناد تضمینی نزد شرکت و کنترل آن با حسابهای انتظامی
۱۱- لیست قراردادهای شرکت به همراه زونکن قراردادها
۱۲- رمز عبور و نام کاربری مالیات، بیمه و ارزش افزوده و معاملات فصلی
۱۳- لیست معاملات فصلی
۱۴- اسناد حسابداری هم باید چک بشه که به روز ثبت شده باشه و اینکه تا کجا قطعی شده است