اصول حسابداری و مفروضات حسابداری

اصول حسابداری و مفروضات حسابداری شامل آن گروه از مفاهیم اساسی حسابداری میباشد که جنبـه زیـر بنـایی دارنـد و بـه طـور قابـل ملاحظه ای بر اندازه گیری ، ثبت و گزارش گیری اطلاعات حسابداری اثر میگذارند و شامل :

۱.فرض تفکیک شخصیت :

بر طبق این فرض به جهت گزارش دهی های مالی ، مؤسسه تجاری را باید بـه عنـوان یـک شخصیت مستقل از صاحب یا صاحبان آن در نظر گرفت .

 

2 .فرض تداوم فعالیت :

یعنی واحدهای تجاری عملیات خود را در آینده قابـل پـیش بینـی ادامـه خواهـد داد و واحـد تجاری آنقدر به کار خود ادامه میدهد تا برنامه های جاری خود را طبق برنامه اجرا نماید .

 

3 .فرض واحد اندازه گیری :

در گزارشگری مالی ، رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری بر حسب پول اندازه گیری میشود. یکی از الزامات ارائه صورتهای مالی به کارگیری یک مقیاس مــشترک اندازه گیری بـرای اقـلام ذکـر شـده در صورتهای مالی است .

 

4 .فرض دوره مالی :

یعنی رویدادهای یک واحد تجاری در طول دوره فعالیت به طور مستمر ادامه دارند یعنی تغییـرات ناشی از رویدادهای تجاری نا گزیر باید در یک برهه زمانی تخصیص یابند .

5 .فرض تعهدی :

طبق این فرض در حسابداری درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل بایـد شناسـایی و ثبت شوند .

 

اصول حسابداری

در حسابداری در رابطه با نحوه اندازه گیری ، ثبت و گزارش اثرات فعالیتها و رویدادهای مـالی هـر واحـد تجـاری وجـود اصول و قواعدی نیز ضروری است که شامل :

۱ . اصل بهای تمام شده :

به این معناست که در حسابداری مبنای مناسب به جهت شناسایی عناصر صورتهای مـالی بهای تاریخی آنهاست .

 

2 .اصل تحقق درآمد :

در این اصل درآمدها هنگامی شناسایی میگردند که :

الف ) فرآیند کسب سود به صورت عمده تکمیل شده باشد .

ب ) مبادله یا داد و ستدی واقع شده باشد .

 

3 .اصل تطابق هزینه ها با درآمد :

یعنی بعد از اندازه گیری درآمد هر دوره ، هزینه های انجام شده نیـز بایـد در همـان دوره تعیین و با درآمد مربوطه مقابله شود تا سود خالص دوره شناسایی گردد .

 

4 .اصل افشا :

این اصل گویای این مطلب است که کلیه رویدادهای مهم و با اهمیت باید بـه شـکل مناسـب و بـه طـور کامل گزارش و ارائه شود .