شرکت رادرایانه معتقد است که پایداری وموفقیت شرکت در گروی رضایت مشتریان است.از این رو می کوشیم تا همیشه خدمات خود را به نحو احسن به مشتریانمان ارائه دهیم.ما متعهد هستیم که مشتریانمان رادر اولویت قرار دهیم. همچنین از تمام سازمان ها،شرکت ها وتمام افرادی که مایل به همکاری با شرکت رادرایانه جهت توسعه ی خدمات  ومحصولات راد می باشند دعوت می نماییم