همواره ارتباط و تعامل بین سطوح مختلف از مشکلات جدی در تمامی دستگاه ها بشمار رفته است . استانقدس رضوی و مجموعه خدام اماکن متبرکه نیز از این موضوع استثناء نبوده و همیشه در جهت ارتباط بین خدام و پاسبخش ها و معاون کشیک و رئیس کشیک و در نتیجه اداره مربوطه با مشکلات عدیده ی روبرو بوده اند .