🌺باشگاه مشتریان راد
باشگاه مشتریان راد برخلاف باشگاه های مشتریان موجود در بازار که مشتریان عضوآن با کارت های اعتباری فعالیت می کنند متفاوت است.درباشگاه مشتریان راد اعضاتوسط کارت های بانکی وعابر بانک ، عضویتشان انجام می شود .به این شکل که افراد وقتی عضو باشگاه می شوند پس از دادن مشخصات وشماره کارت خود به عضویت باشگاه در می آیند.پس از مراجعه به فروشگاه هایی که در مجموعه تعریف شده است تخفیفات به صورت مجازی بروی کارت های اعتباریشان قرار میگیرد.این تخفیف واعتبار به صورتی نیست که توسط عابر بانک قابل برداشت باشد ولی به گونه ای است که می توان در دفعات بعد با به حد نصاب رسیدن تخفیف خرید مورد نظر خود را در همان جاانجام دهند واز اعتبار استفاده کنند بدون اینکه پولی از حسابشان کم شود .